سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه علوم و اندیشه اسلامى 
عضو گروه سیاسى 
2001/09/23 
2005/09/24 
علمی،اجرایی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى 
عضو گروه سیاسى 
2000/09/23 
2005/09/24 
اجرایی 
همکاری 
مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی افغانستان 
عضو هیأت مدیره 
2004/09/22 
 
اجرایی 
همکاری 
دانشگاه باقر العلوم(ع) 
عضو گروه علوم سیاسى 
2000/09/23 
2005/09/24 
اجرایی 
همکاری 
دانشگاه مفید 
عضو گروه علوم سیاسى 
2000/09/23 
2005/09/24 
اجرایی 
همکاری 
مرکز مطالعات رهبردی افغانستان 
مدیر مسئول فصلنامه گلستان نور 
 
 
اجرایی 
تدریس 
دانشگاه باقر العلوم(ع) 
مدرس 
 
 
--- 
تدریس 
دانشگاه مفيد 
مدرس 
 
 
--- 
تدریس 
مركز جهاني علوم اسلامى 
مدرس 
 
 
--- 
تدریس 
جامعة الزهرا 
مدرس 
 
 
مباحث سياسي اسلام 
تدریس 
مدرسه علميه امام خميني(ره) 
مدرس 
 
 
---